Čo je úspech? 

"Pristupovať k deťom tak, aby ambícia zotrvať pri športe prepukla správny čas." 

V praxi naše deti reálne pokračujú so športom aj po žiackom veku a mnohí z nich nájdu uplatnenie v akadémiach.


Čo stojí za týmto úspechom?

Investujeme všetok čas a úsilie do širokého základu dieťaťa čo umožňuje juniorom po 15-tom roku budovať svoj vrchol. Takže sme trpezliví a riadime sa zásadou "široký základ vysoký vrchol".  Skorá výstavba vrcholu (skorá špecializácia) má len dočasný až klamlivý charakter.  Vybudujme v deťoch do 15 rokov široké základy a dajme im reálnu šancu stať sa športovcom. Úroveň resp. spomínaný vrchol si neskôr športovec zvolí sám podľa vlastnej potreby, snahy a ambícii. 


Vysvetlenie metodiky v oblasti výchovy /pôsobenia/

vekové kategórie od 5 - 19 rokov

Platí pre každé dieťa/hráča/ v oblasti osobnostného rozvoja. Vekom sa mení len vzdelávacia zložka tr. procesu. Teda drilovanie techniky, taktiky, kondície, pohľadu na kolektívny prejav.

Všeobecná pointa nášho pôsobenia je podpora prejavu detí v podmienkach hry. Sebarealizáciiu detí vnímame ako prirodzenú detskú vlastnosť. Ide o snahu znásobovať túto energiu vhodnou interakciou a nerobiť chyby neprimeraným zacielením sa na výkon. 

Dôležitou úlohou je dosiahnuť stav hrania a s veľkou túžbou preukazovať svoje nadobudnuté zručnosti. Výsledkom tohto snaženia sú aj chyby. V začiatkoch učenia aj riziko pre výsledok v skóre. Tu je dôležitý pohľad trénera, jeho postoj k problematike a prístup k opravovanej osobe.   

Oprava chýb je nosnou časťou tohto typu učenia. Hra nám znásobuje podnetnosť prostredia, v ktorom sa snažíme pracovať s intenzitou a frekvenciou vstupovania. Chceme sa odlíšiť od typu tlačivého netrpezlivého učenia zo strany trénerov či rodičov a to štýlom neustáleho hodnotenia, posudzovania, riešenia výsledkov, tabuliek, neprimeraného očakávania a pod. Tréneri tiež radi vyhrávajú a tiež radi vedieme deti k víťazstvu, ale niekedy je potrebné pendlovať medzi statusom učiteľa a trénera. Snažíme sa racionálne pristupovať k budovaniu individuálneho a kolektívneho výkonu hlavne počas zápasov tak, aby predošlé riadky neostali len ilúziou.

Konečným a zároveň najvyšším cieľom je spokojný dorastenecký hráč/hráčka s ďalšou možnosťou využitia svojho potenciálu na úrovni akadémii, útvarov talentovanej mládeže, regionálnych úrovní.   

Koncepcia práce

Radi v našej škole privítame každého, kto nám pomôže dotvárať pozitívnu klímu.

5 rokov a mladší- prijímame deti už mladšie ako 5 rokov. Tréningy sú iba 1 x v týždni. Pristupujeme individuálne čo sa týka minutáže. Tréning je zábavný. Deti vnímajú novú autoritu. Začiatok budovania pozitívneho vzťahu medzi trénermi a kamarátmi.

6-9 rokov- deti sa hravou formou oboznamujú so základnými princípmi fungovania v kolektíve. Súdržnosť, tolerancia sú základným pilierom, o ktorý sa budeme opierať v ďalšom učení futbalu. Zúčastňujeme sa zápasov a turnajov, ktoré majú trvanie do 2 hodín a to s deťmi až od 8 rokov. Turnaje a zápasy vyberáme veľmi dôsledne. Neuznávame klímu, v ktorej hrajú hlavnú rolu rodičia a tréneri a deti sú prostriedkom ich ambícií. Základným cieľom v tréningu je rozvoj pohybu a základov techniky. Futbal je "len" jedna z množstva hier, ktoré deťom ponúkame.

10-12 rokov- pribúda 3. tréning v týždni. Stále viac sa zaoberáme rozvojom loptovej techniky. Deti zapájame do organizovaných súťaží SFZ. Deti získavajú hernú prax. Veľmi ich to baví. V predošlom období sme nič neuponáhľali. Deti citlivo usmerňujeme v rámci hry. Deti a ich potreby sú pre našu prácu najväčšou výzvou.

13-15 rokov- obdobie staršieho žiactva. Obdobie, kedy sa v deťoch začínajú premieňať návyky na kvalitu. V individuálnych herných činnostiach sú naše deti na vysokej úrovni. Prioritou je docieliť prenos naučeného do zápasu. V tomto si veľmi veríme. Deťom v každom okamihu dôverujeme. Čo sa týka kolektívneho prejavu, deti majú už 14 rokov a napriek tomu sú na úplnom začiatku hrania futbalu. Ideme trpezlivo krôčik po krôčiku. Nepreskakujeme. Rešpektujeme teóriu, opierame sa o skúsenosti a cit pre učenie. Vzhľadom na citlivé obdobie nielen detí, ale aj očakávania rodičov, počítame len s tými, ktorí sú stotožnení s našimi metódami a prístupmi. Každé dosiahnutie pozitívneho skóre spôsobom akým sa prezentujeme v náročných zápasových podmienkach je pre nás krásnou spätnou väzbou našej práce.

Postreh trénerov futbalovej školy:

Negatívna stránka. Nachádzame sa vo veľmi náročnom období. Podmienky pre prácu s deťmi sa veľmi sťažujú. Deti dostávajú futbalové krídla. Sú použiteľné v akadémiách. Začína sa "boj" o deti. Ambície rodičov prekvitajú. Stráca sa trpezlivosť. V niektorých prípadoch hlavne z dôvodu spomínaných vecí nevieme dokončiť žiacky vek (základnú športovú prípravu) k úplnej spokojnosti trénerov a potrieb dieťaťa. Neexistuje meter, ktorý to odmeria. Väčšinou okolie meria podľa výsledku skóre v zápase, čo je neobjektívny ukazovateľ práce s deťmi v žiackej kategórii.

  • Kategória dorast 16-19 rokov

- pre túto vekovú skupinu hráčov sme v sezóne 2018/19 a 2019/20 vytvorili vo Veľkom Orvišti dorastenecký tím. Tento tím je vhodný pre juniorov, ktorí nemajú ambície pokračovať v akadémiách. Hráme úspešne 6. ligu a tešíme sa zo spoločných aktivít. V mužstve je veľa našich odchovancov, ktorí pokračujú v tréningovom procese 2-3 x v týždni s cieľom rozvíjať kolektívny herný prejav a nadviazať na predošlé učenie. Stále platí, že 1. súťažný zápas je až v 18-tom roku hráča a podľa toho pristupujeme a vedieme našich juniorov.