10. ročník futbalových kempov 

Ambasádor kempov Martin Šviderský - Manchester United

Niekoľko dôvodov prečo kempy FŠRH

Naša celoročná práca s deťmi do 15 rokov nevynímajúc kempy spočívajú v prvom rade o vytváraní čo najpodnetnejšieho prostredia na rozvoj osobnosti mladého človeka. Futbalové tréningy a iné ďalšie aktivity nám slúžia "len" ako prostriedok k dosiahnutiu toho najpodstatnejšieho a to je plnenie si vlastných potrieb v hre v podobe sebarealizácie v čo najprirodzenejších podmienkach. V prvom rade uprednostňujeme trénerov s pedagogickým vzdelaním s doplnenou trénerskou licenciou a ďalšími kurzami preukazujúcimi špecializáciu k futbalu a aj inému odvetviu športu. Nastavujeme správnu mieru fyzickej a psychickej záťaže, kompenzovanú ďalšími inými aktivitami.

  • Obsahom futbalových tréningov sú cvičenia:
  1. Na rozvoj techniky aj prostredníctvom metódy Coerver
  2. Prípravné cvičenia na rozvoj kombinačných schopností s dôrazom na osvojovanie si pozitívnych návykov pre hru napr. "prihraj a bež", alebo "na rozvíjanie schopnosti tvoriť v zľahčených herných situáciách, v ktorých mladý športovec vytvára vlastnú predstavu o realizácii a učí sa orientovať a rozhodovať sa v hernej situácii". Tento prístup považujeme za kľúčový pre tento žiacky vek. Tu úzko spolupracujeme s Martinom Šviderským a cvičeniami z prostredia anglických vyspelých akadémií.
  3. Voľná hra s veľkým akcentom na sebarealizáciu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho smerovania. Nastavenie takejto klímy si vyžaduje trpezlivý a dlhodobý proces.

Naše kempy pozitívne ovplyvňujú herný prejav hlavne detí, ktoré už v takýchto podmienkach celoročne spomínaným spôsobom fungujú. Naša 10 ročná prax je orientovaná primárne na deti od 5-15 rokov vo FŠRH a kempoch.